MEMBERS

CURRENT MEMBERS

Those who are dropping yoyos at practice twice a week and "occasionally" during performances

Danny Zheng
Co-President

Rita Lin
Co-President

Abby Zhang

Harry Yang

Ashley Kim

Joyce Eu

Alexei Chen

Jessaly Zhu

Andy Jiang

Hoon Jeong

Andrew Wang

Yuyu Yang

Emily Yuan

David Jin

Albert Wang

Devin Lu

Grace Liao

Nico Pontius

Kyle Liu

Shanshan Ye

Mindy Hueng

Julia Ruan

Justin Wu

Galen Mui

Owen Su

ALUMNI

Those who are now living their successful lives hopefully someplace warmer #KeepSpinning

Class of 2023

 • Brian Lee
 • Raymond Jiang
 • Travis Lu
 • Alex Ruan
 • Nick Jansen
 • Mitchell Lee

Class of 2022

 • Hubert Hung
 • Barbara Chiang
 • Dylan He

Class of 2021

 • Kevin Chen
 • Limmy Kim
 • Spencer Wong
 • Grace Xu
 • Jonah Dykhuizen
 • Jeff Guan

Class of 2020

 • Albert Hu
 • Michael Tarn
 • Jeemin Lee
 • Jonathan Sun

Class of 2019

 • Kyle Gordon

Class of 2018

 • Daniel Huang

Class of 2017

 • Austin Tsao
 • Eric Chang
 • Audrey Kim
 • Jeff Lin

Class of 2016

 • Chris Shih
 • Andry Tran
 • Chris Chen

Class of 2015

 • Jeffrey Pan
 • Brian Lu

Class of 2014

 • Mark Wu

Class of 2013

 • Charles Lu
 • Andy Lin

Class of 2012

 • Jeff Liu
 • David Yang